Wat yn it fet sit 1993

wat-in-ut-fet-sitDe kar fan it iepenloftspul1993 waard a] yn ‘e hjerst fan 1992 makke. Nei in pear jier fan rest pakte Bertus Klazinga de pinne wer op en hy skreau de histoaryske klucht ‘Wat yn it fet sit.. . It stik is basearre op de striid tusken de Skieringers en de Fetkeapers. Hoewol’t der utgien waard fan in histoaryske gegeven, soene de besikers oan Burgums 34ste iepenloftspul in klucht sjen. ‘Wat yn it fet sit…’ waarden in grut sukses. De mûle-op-mûle reklame en de goeie resinsjes soargen der foar dat der hieltiten mear minsken op ‘e utfierings ofkamen. Guon kamen foar de twadde of tredde kear en dat wie foar dit stik net sa ferwunderlik, om’ t de besikers eagen en earen tekoart kamen. De leste jun waard it hielendal drok. Doe’t it teater mei 950 besikers hielendal beset wie, stiene der noch minsken foar de kassa’s. Dy moasten teloarsteld wurde en derom naam de kommisje it beslut om de moandeis mei in ekstra foarstelling te kommen. Dy luts ek noch in lytse 500 besikers.

Skriuwer: Bertus Klazinga.

Rezjy: Hans van Buuren.

Rezjy­assistinte: Baukje Wassenaar.

Ynstekster: Alie Walsma.

Spilers: Alle Hoekstra, Jan Jonker, Jappie Broers, Andries Moedt, Feije van der Meer, Geert van der Sluis, Hylke Welling, Anne Rypma, Tineke Klaren-Broers, Nynke de Jong, Hans Meinsma, Pier Tjepkema, Jan Bijlsma, Rigt Westerlaan, Aaltsje Deinum, Klaas Kobus, Gerrit van der Meer, Willem Wapstra, Sytze Visser, Folkert Meulenbelt, Bouwe Koehoorn, Freark Reitsma, Jeltsje Joustra, Toos Sinnema, Ida van der Veen, Geja van Dam, Willemijn van Dam, Neeltsje van der Wal, Hanna Haak, Sietse Jan Smidstra, Grie~e Jelsma, Jelte Pieter Dijkstra, Hein Jouke Dijkstra, Christina de Boer, Anneke Veenstra, Joke Lindström.

Dekor ûntwerp: Jehannes Hibma.

Dekor bou: Ludzer Bijlsma, Jehannes Hibma, Bouwe Koehoorn, Iwan Sanches, Klaas Timmerman, Koen de Jong, Chris Bulthuis, Roei de Vries, Andries Moedt, Simone Montsma, Hans van Buuren, Sijtske Hiemstra, Hedzer Jongboom, Nynke de Jong, Rik Holwerda, Bertus Klazinga.

Beljochting: Eise en Tabe Bruinsma.

Lûd: Jan Venema.

Muzykteksten en meldijen: Bertus Klazinga.

Grime / kapwurk: Jaap Visser.

Klaaiing: Hanna Haak.

Klaaisters: Hanna Haak, Sijtske Hiemstra, Tineke Teeuw.

Rekwisiten: Simone Montsma.

Parse: Jan Jongsma.

Affysje: Bertus Klazinga.

Omballingen: Jan van der Wal, Mar van Hofwegen, Zweitse van der Meer, Gree~e Lenes, Douwe Welling, Andries de Boer, Grada Welling.

Kommisje: Baukje de Boer-Veenstra, Hylke Welling, Hinke Hoogland, Dries Hogeveen, Ludzer Bijlsma, Bertus Klazinga, Geja van Dam, Hanna Haak, Freddy de Boer.

Kollummer courant
Actief