Visie en Missie

De Manus Branding Stichting; (kunst)zinnige projecten op maat

voor; kinderen in het basisonderwijs
jongeren in het vervolgonderwijs
jongeren in het jongerenwerk
buurtbewoners, buurtwerkers
ouders, ouderen
welzijnswerkers
hulpverleners
jongerenwerkers
onderwijzers/docenten

De Manus Branding Stichting wil dat iedereen met plezier aan de samenleving kan deelnemen .
De stichting ontwikkelt daarvoor
programma’s
die door relationele en (kunst)zinnige vorming sociale vaardigheden aanleren,
waardoor mensen beter in staat zijn
op een, zowel voor hen zelf als voor hun omgeving, gewenste wijze
te participeren in de samenleving.

Relationele vormingomdat het hier gaat om zaken als; Integratie en participatie.
Het plezier van samenwerken, identiteitsvorming, culturele verschillen, respect voor elkaar, omgaan met elkaar, verantwoordelijkheid nemen en geven.

(kunst)zinnige vorming is het omdat, de stichting voor het uitvoeren van haar programma’s gebruik maakt van werkvormen uit:

DRAMATISCHE VORMING,
spel, dramatische expressie, toneel, circus
AUDIOVISUELE VORMING
fotografie, video, geluid
BEELDENDE VORMING,
schilderen, decorbouw, kostuums, graffiti
DANS,
streetdance, breakdance
MUZIEK,
zang, een instrument bespelen, componeren

Ervaringen, vragen, gedachten en opvattingen van deelnemers aan onze projecten staan centraal en
worden serieus genomen. De projecten bieden ondersteuning bij pogingen van deelnemers een waardige plek in de samenleving te vinden.
Er wordt ingespeeld op de sociale patronen die in de werkgroep bestaan en op de vaardigheden die zij heeft ontwikkeld om met elkaar te werken en te spelen.
Het fundament voor de methodiek en het werk van de Manus Branding Stichting wordt gevormd door de piramide van vaardigheden.

Iedere bouwsteen van de piramide staat voor een ervaring/competentie die je kunt ontwikkelen en waarop je verder kunt bouwen. Steeds is er op een creatieve interacrtieve manier aandacht voor al deze bouwstenen.

Zo ontstaat de piramide met bovenaan een “Mooi mens”. De docenten van de Manus Branding zijn kunstvakdocenten en werken beeldend, multimediaal en podiumgericht, want:

Weten dat je gezien en gehoord bent maakt dat je je erkend voelt in wie je bent!
Van succes ervaringen groei je!

 

 

 

(kunst)zinnige projecten

De Manus Branding Stichting wil cultuur nadrukkelijker inzetten in het onderwijs en het welzijnswerk. Alle projecten hebben een kunstzinnige inslag. Het is kortom geen onbekend terrein; we weten dat kunst en cultuur in veel gevallen een prachtige ingang vormt om mensen zich te laten ontwikkelen en te verbinden met de buurt en wijk.
Deelname aan culturele activiteiten leidt tot meer zelfvertrouwen, meer sociale contacten en een groter gevoel van veiligheid in en tevredenheid met de woonomgeving, tot meer vertrouwen in de gemeenschap en tot een gemeenschappelijke identiteit.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die deelnemen aan culturele activiteiten zich gelukkiger voelen en zowel mentaal als fysiek gezonder zijn.¹
Cultuuronderwijs en deelname aan culturele activiteiten leiden tot verbetering van de onderwijsprestaties van kinderen.²
Actieve cultuurparticipatie heeft zowel een positieve uitwerking op de manier waarop de leefbaarheid in een wijk beleven als op de veroorzakers van problemen in de wijk. Jongeren die deelnemen aan culturele activiteiten in de wijk vertonen vaak minder crimineel gedrag.
Het bindend effect van cultuur doet zich vooral voor in instellingen waarin mensen actief participerenin projecten in buurt- en wijkcentra, op (brede) scholen en tijdens lokale/ buurtgerichte culturele evenementen en (straat)festivals.³

Medewerkers van Manus Branding Stichting weten uit ervaring wat de positieve effecten van kunstzinnige en culturele activiteiten zijn en de stichting heeft zo haar eigen initiatieven en goede ervaringen op dit terrein. We beseffen ons dat er tegelijkertijd nog veel te winnen valt op dit terrein. Over het geheel gezien bouwen we toch nog steeds te weinig kennis en expertise op over hoe we culturele en kunstactiviteiten in kunnen zetten in het welzijnswerk. Daarnaast willen we het netwerk op het raakvlak van welzijn en kunst en cultuur te versterken. Dat is in onze ogen een voorwaarde om kunst- en cultuurprojecten met een sociale insteek te stimuleren en realiseren.

1 Ruiz, J (2004) A literature Revieuw of the evidence base for culture the arts en sport policy.
2 Haanstra, F (2000) Dutch studies of the Efffects of Arts Education Programs on School. Ruiz, J (2004) A literature Revieuw of the evidence base for culture the arts en sport policy
3 Guetzkow, J (2002) How the arts Impacts communities.

Visie

De Manus Branding Stichting werkt vanuit de visie dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen leven en ook verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen omgeving.
Welzijnswerk stimuleert mensen tot sociaal contact en een actieve deelname aan de samenleving. Kunst en Cultuur bieden uitgelezen mogelijkheden om op een gelijkwaardige manier deel te kunnen nemen aan de samenleving.
Activiteiten op het vlak van kunst en cultuur zijn bijzonder geschikt om mensen te stimuleren zelf te ontdekken wat hun kansen, mogelijkheden en talenten zijn. Tegelijkertijd leren zij hoe het is om activiteiten te organiseren, samen te werken en rekening met elkaar te houden.
Cultuuractiviteiten dragen daarmee bij aan een goede integratie en maatschappelijke participatie van jongeren, ouderen en allochtonen.

Missie

De Manus Branding Stichting werkt eraan om het kunst en cultuur een stevigere basis in het welzijnswerk te geven.Dit doet zij vanuit de overtuiging dat via (kunst)zinnige projecten nieuwe ingangen en aangrijpingpunten gevonden kunnen worden voor ontwikkeling en participatie van alle onze doelgroepen.
Het stimuleert en ontwikkelt initiatieven op het raakvlak van welzijn, kunst en cultuur. Het verder uitbouwen van de aanwezige expertise en voortdurende aandacht voor het netwerk is daarvoor een voorwaarde.