Singelier 1991

“Singelier” werd geschreven door de fransman Robert Merle in 1968,  een tijd dat het absurdisme in het theater hoogtij vierde.
Het stuk werd op basis van de Nederlandse vertaling van Wim Burkunk in het Frysk vertaald door Tjitske de Boer en Saakje Dockter.

It stik ‘Singelier’ lit ús in nuvere hûshiilding sjen. It is de famylje Singetier: beppe, heit, fjouwer soannen, fjouwer dochters en Arthur it skelet.
Elts fynt fan himsels dat er likke geniaalis. De wrâld hat dat lykwols net untdutsen, mar dêr bekroadzje se harren net om. Beppe is widdo en hja is troud west mei Caspar Singelier en de neiteam bestiet zit de fjouwer frijfeinten en like folle frijfammen. Dan kriget dochter Gloria kunde oan Cesar, in kreaze jongeman dy’t in ofspraak hat mei Gloria en mei har trouwe wol. Hoe komt it dan mei harren ‘takomstteater?’

Regie: Hans van Buuren.

Spel: Anneke Hommersma-Buwalda, Theo Dirksen, Annie Gerlofs, Annie Hoogland, Hanneke Wolfhuizen, Tryn de Boer, Jan Dykstra, Teun Banga, Baukje Wassenaar, Anneke Boomsma en Gerrit Dykstra.

Decor: Otto Jasper.

Ljocht en lûd: Henk en Freddie Kramer.

Ynstekster: Doeti van der Kooi.

 

Aparte klucht
Fryske krite spilet tige singelier toaniel
Singelier spjalt Dokkum