Mem Koerage 2000

Uit het programmaboekje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fan: Berthold Brecht.
Fryske oersetting: Fokke Broers.

Spilers: Toos Sinnema, Fokke Plantinga, Eelco Castelein, Tineke Hoekstra, Wieke Veenstra, Jappie Broers, Meindert Jilderda, Tineke Klaren.

Rezjy: Hans van Buuren.
Rezjy-assistinsje: Tineke Klaren.

Dekorûntwerp: HVBdesign.
Dekorbou: Aije Klaren, Jappie Broers, Eelco Castelein, Siebe Siebenga, Wieke Veenstra, Anne Veenstra.

Klaaing: Hannah Haak.

Lûd en ljocht: Jaco Scheffer, Sietse Berkenpas, Jan Venema.

Ynstekster: Fernanda Nijboer.

Omballingen: Johanna Hoekstra, Sjoerdtsje Dijkman, Sjoerdtje van der Sluis, Siebe Siebenga.

Grime: Joke Smedes.

Publisiteit: Aije en Tineke Klaren.

Fotografie: Jan Venema.

 

 

 

Brecht pleagje troch tsjinslach yn Burgum
Brecht yn Burgum (aktief)