Krekt 1998

It foarwurd yn it nijste programmaboekje fan kritetoaniel ‘De Waldpiken’ fan Burgum stiet diskear just krekt achteryn . . Men koe saterdeitejun by de earste utflering fan’Krekt’ fan it Toanielselskip Burgum fan tinken wol hawwe dat alles op ‘e kop ferkeard komt. Jo moatte lykwols it ferkearde sjen as goed, want jo wurde by dit utpakkend toaniel sels ynpakt.

De Waldpiken weage him sneontejûn oan it ‘unbehouwen aktearjen’.
Want sa kin faaks it Ingelske begryp ‘coarse acting’ it beste oerset wurde. Dat is: in tekst net krekt op it juste momint utsprekke, net mear witte troch hokker doar jo it toaniel opkomme moatte, op in komyske wize ferfalle yn herhellings of hiel oerdreaun in beskaat type delsette.

De Ingelske toanielskriuwer Michael Green hat dat ‘unbehouwen aktearjen’ yn de jierren santich mei in soad sukses yntrodusearre.

Skrean troch: Michael Green
Oerset troch: Fokke Broers

Spilers:  Melle van der Vegt, Fons Hoekstra, Wieke Veenstra,Eelco Castelein, Tineke Klaren, Jappie Broers, Sjoerdtje van der Sluis,Toos Sinnema

Regy: Hans van Buuren

Lûd en ljocht: Jaco Scheffer, Sietse Berkenpas en Jan Venema

Klaaiing: Mar van Hofwegen, Sijtske Hiemstra en Ankie Henstra

Ynstekster: Nynke Pruis

Dekor: Hans van Buuren, Anne Veenstra en Skelte Dijkman

Omballings: Sjoerdtsje Dijkman, Sjoerdtje van der Sluis

Grime: Janny Wiersma en Joke Smedes

Leeuwarder Courant 16/11/12998
Nieuwsblad van het Noorden 16/11/1998