Keningsrjocht 1989

untitled-7It jier 1989 wie it jier fan it tritichste Burgumer iepenloftspul. ‘Keningsrjocht’ waard it seisde iepenloftspul, dat Bertus Klazinga foar Burgum skreau of bewurke. It wie de tsiende oarspronklik Fryske produksje dy’t yn it smuke teater njonken ‘De Pleats’ spile waard. Keningsrjocht is in mearke-eftich stik, der’t Bertus sels yn ‘Efter de skermen’ fan juny 1989 oer skreau: “Al moai wat jierren run ik mei it idee om, om ris in toanielstik yn in mearke-sfear te skriuwen mar de bonkjes woene mar gjin fisk wurde. It wie it stik ‘Brors’ fan Wilhelmina Siefkes, dat yn it plat-Dlitsk (fan East-Fryslan) skreaun wie, dêr ’t ik myn ynspiraasje fûn. Der wie derris … Ja, dat wie wer sa’n fraach By it sjen nei in skilderij fan Breughelwist ik it ynienen: om en de by sechstjinhundert. En it moast him ofspylje yn ‘e Walden, dat stie foar my fest. Mar ik woe my der net yn ferdjipje hoe ‘tit lander hjir te uzes, yn de easthoeke fan Fryslan, yn de santjinde ieu hinne lei. Dat wie foar my net fan belang. Neat gjin gedoch mei histoaryske gegevens en feitlikheden. In folslein fiktyf en kolderryk toanielferhaal moast it wurde mei gewoane primer reagearjende Waldsjers, ruch en net sluch. En … in kening. In kening as in folslein frjemde ynkringer mids in fan ‘e wrald ofsletten en isolearre folk.”

Skriuwer: Bertus Klazinga

Rezjy: Hans van Buuren.

Rezjy-assistinsje: Baukje Deelstra en Rob Ruts.

Ynstekster: Anneke Broers.

Spilers: Anne Visser, Titia Pakvis, Ellen Teeuw, Ate Hoekstra, Theun Doevendans, Grietje Doevendans, Meindert Annema, Auke van der Wal, Alle Hoekstra, Klaas Zijlstra, Trude Postmus, Anne Rypma, Folkert Meulenbelt, Hinne Smedes, Sytze Veenstra, Anouska Smedes, Willemijn van Dam, Femke Dijk, Henny Meindertsma, Hennie Westra, Bouwe Koehoorn, Lytsbeth van der Werff, Klaas Kobus, Rients Elgersma, Geja van Dam, Hendrik Gjaltema, Dries Hogeveen, Klaas van der Veen, Janny Brouwer, Tsjalle van der Wal, Jan Buruma, Bareld Kootstra, Arjen van der Zwaag, Jan Meindertsma, Tineke Teeuw, Anke Siegers, Syta Oostenbrug, Arjen van der Zwaag.

Dekorûntwerp: Jehannes Hibma.

Dekörbou: Jan Annema, David Antonisse, Drys de Boer, Douwe Hibma, Jehannes Hibma, Johan Leistra, RoeI de Wilde, Fokke Broers, Bertus Klazinga, Nynke de Jong, Hedzer Jongboom.

Beljochting: Eise en Tabe Bruinsma.

Muzyk: Gjalt Bosma, Ger Lamerus.

Klaaiïng (ûntwerp / meitsje): Mar Molenaar.

Klaaisters: Sijtske Hiemstra, Aukje Postma, Mar Molenaar, lna Douma.

Grime / kapwurk: Jaap Visser.

Rekwisiten: Antonia Veldhuis, Mar Molenaar.

Parse: Jan Jongsma.

Affysje: Bertus Klazinga.

Omballingen: RoeI en Durkje Jullens, Jan van der Wal, Tine Jongsma, Pytsje Jongsma, Hitsje Wijnstra.

Kommisje: Fokke Broers, Drys de Boer, Hinke Hoogland, Bertus Klazinga, Mar Molenaar, Tine Paulusma, Eibert van der Veen.