It hûs mei de roazen 1999

Skreaun troch Jabik Veenbaas

Bewurke troch Hans van Buuren

It stik giet oer de hurd wurkjende oannimmer Peter Fijnvandraadt, soan fan Hans en Judith Fijnvandraadt. Peter is troud mei Onderwizeres Tilly en togearre hawwe se in soan Alex, dy’t by syn heit yn ‘e saak wurket en ferkearing hat mei Jantine. Hans Fijnvandraadt wie eartiids de ‘reade’ skoal master fan it doarp en syn halden en dragen hat fansels ynfloed han op Peter, mar ek op syn mem Judith. Ek de relaasje mei syn frou stiet Onder dy ynfloed. Mar wat docht Peter dermei, bynammen as syn heit komt te ferstjerren en hoe giet syn frou dermei om. Mar ek de fraach, hokker utwurking hat de opfieding fan Hans oan Peter en dy fan Peter oan Alex han wurdt oan de oarder steld.

Spilers:  Melle van der Vegt, Fons Hoekstra, Wieke Veenstra,Eelco Castelein, Tineke Klaren, Jappie Broers, Sjoerdtje van der Sluis

Regy: Hans van Buuren

Lûd en ljocht: Jaco Scheffer, Sietse Berkenpas en Jan Venema

Klaaiing: Sijtske Hiemstra en AnkieHenstra

Ynstekster: Nynke Pruis

Dekor: Hans van Buuren, Anne Veenstra en Skelte Dijkman

Omballings: Sjoerdtsje Dijkman, Sjoerdtje van der Sluis

Grime: Janny Wiersma en Joke Smedes