Fuken op ‘e kaai 1992

fuke-op-e-kaai-2 fuke-op-e-kaai

Yn 1992 slagge it de kommisje net om in gaadlik oarspronklik Frysk iepenloftspul op ‘e kop te tikjen. Der moast lykwols in stik komme en dat waard fun ek. De kar foel op it yn 1706 skreaune ‘Recruting Officer’ fan de jong ferstoarne Ierske toanielskriuwer George Farquhar (1678-1707). It stik spile yn ‘e tiid fan de V.O.C. (Verenigde Oost-Indische Compagnie), doe’t minsken ronsele waarden om op in skip te gean.
Gerrit Hoekstra fan Winsum soarge foar de Fryske bewurking mei as titel ‘Fuken op ‘e kaai’. Derfoar brukte er ‘De Hollandse ronselaar’, de Hollanske oersetting fan Chiem van Houweninge.
Gerrit brocht it ferhaal oer nei Fryslan en om’t dat him yn in havensted ofspile, lei de kar fan Harns foar de han.

Skriuwer: George Farquhar.

Oersetter: Gerrit Hoekstra.

Rezjy: Hans van Buuren

Rezjy-assistint: Anne Visser.

Ynstekster: Ypie Bekkema.

Spilers: Jan van der Heide, Jan Jonker, Theo Santema, Sytze Veenstra, Jeltsje Joustra, Joanne Rozendal, Dirk Hemrica, Gerrit Tjepkema, Dries Prins, Jappie Broers, Bareld Kootstra, Gabe van der Zwaag, Folkert Meulenbelt, Joke van Alten, Sytze Visser, NeeltsjE van der Wal, Jelte Pieter Dijkstra, Tineke Klaren-Broers, Rigt Westerlaan, Geja van Dam, Hennie Westra, Toos Sinnema, Leendert van der Zeep, Geart Kooy, Nynke de Jong, Ril< Holwerda, Stephan Kraan, Bertus Klazinga, Bouwe Koehoorn, Jan Meindertsma, Egbert Menger, Luut Mulder, Sietse Jan Smidstra, Petra Brouwers, Nynke de Vries, Willemijn var Dam, Jeltsje Schippers.

Dekorûntwerp: Jehannes Hibma

Dekorbou: Ludzer Bijlsma, Iwan Sanches, Klaas Timmerman, Hans van Buuren, Jos de Vooght, Roel de Vries, Eibert van der Veen, Daniël van der Veen.

Beljochting: Eize en Tabe Bruinsma

Muzykrezjy: Jos de Vooght.

Komposysjes: Nanne Kalma

Klaaiïng: Mar var Hofweegen. Klaaisters: Hanna Haak, Aeltsje de Boer, Sijtske Hiemstra, Hennie Meindertsma, Mar van Hofweegen

Grime: Jaap Visser.

Rekwisiten: Simone Montsma.
Parse: Jan Jongsma en Bertus Klazinga.
Affysje: S. S. Hogeveen.

Omballingen: Gerard Kroeze, Jan van der Wal. Zweitze van der Meer, Greetje Lenes, Freddy de Boer, Thomas-Durk Overal, Pytsje Jongsma, Anneke Brouwers, Tine Paulusma, Douwe Welling, Antina de Vries.

Kommisje: Baukje de Boer-Veenstra, Hylke Welling, Hinke Hoogland, Dries Hogeveen, Ludzer Bijlsma, Bertus Klazinga, Geja van Dam, Mar van Hofweegen, Hanna Haak