Fokke Hoara 1991

fokke-hoaraDer soe in 1992 wer in earder spile stik brocht wurde, mar no wol in oarspronklik Frysk iepenloftspul. De kar foel op ‘Fokke Hoara’, de troch Douwe Kalma makke iepenloftspulbewurking fan de roman ‘De Hoara’s fan Hastings’ fan Simke Kloosterman. Hans van Buuren wie optein oer it stik en hie derby syn eigen ynfolling dudlik foar eagen. Deryn spile de troch Jos de Vooght komponearre muzyk in grutte rol. Yn in fraachpetear mei Bertus Klazinga yn ‘Efter de skermen’ fertelde Hans, dat ‘Fokke Hoara’ foar him syn oant doe ta swierste stik wie. Hy fun it in drege opjefte om it stik oannimlik oer te bringen. “De grootste uitdaging was voor mij om de wisselwerking tussen realistische scenes met de magische elementen voor het publiek zo aannemelijk mogelijk te maken.”

Skriuwer: Douwe Kalma.

Rezjy:  Hans van Buuren.

Rezjy-assistinte: Titia Huisman.

Ynstekster: Anke de Vries.

Spilers: Geart Broers, Sytse Veenstra, Toos Sinnema, Hylke Welling, Gabe van der Zwaag,  Siemy Joostema, Rigt Westerlaan, Joanna Rozendal, Jacob Adema, Baukje Wassenaar, Gerrit Tjepkema, Dries Prins, Baukje Deelstra, Jeltsje Schipper, Marije Veenstra, Sjerr Bekkema, Petra Brouwers, Marga Veenstra, Janke de Groot, Tineke Teeuw, Aeltsje Overal, Folkert Meulenbelt, Tjalle van der Wal, Luut Mulder, Geja van Dam, Janke Boersma, Arjen van der Zwaag, Jaqueline Johanns, Wiebe Bos, Wibo Veenstra, Jappie Broers, Grietje Doevendans, Ludzer Bijlsma, Willemijn van Dam, Engelien van der Meeren, Bert de Vries, Oene van der Veen.

Dekörbou: Jehannes Hibma, Ludzer Bijlsma, David Antonisse, Geart Broers, Bertus Klazinga, Klaas Timmerman, Eibert van der Veen, Daniël van der Veen, Tjalle van der Wal.

Oargelbou: Jos de Vooght, Jehannes Hibma.

Beljochting: Eise en Tabe Bruinsma.

Muzyk: Pieter Jan Wijnstra, Auke Jilderda, Geert Kooy, Oene van der Veen.

Muzykkomposysjes: Jos de Vooght

Klaaiïng: Mar van Hofweegen.

Klaaisters: Sijtske Hiemstra, Mar van Hofweegen, Haebeltsje Hoekstra, Henny Meindertsma. Parse: Jan Jongsma, Bertus Klazinga.

Grime / kapwurk: Jaap Visser.

Logopedy: Janneke Wegman

Affysje: Siebe Hogeveen

Omballingen: Roel en Durkje Jullens, Jan van der Wal, Nynke de Jong, Tine Paulusma, Drys de Boer, Hitsje Wijnstra, Hinke Hoogland, Dries Hogeveen, Geja van Dam.

Kommisje: Baukje de Boer, Drys de Boer, Ludzer Bijlsma, Geja van Dam, Mar van Hofweegen, Dries Hogeveen, Hinke Hoogland, Bertus Klazinga, Tine Paulusma, Eibert van der Veen, Hylke Welling