Dus hy sûpte… 2014

dus-hy-supte-fotoIn tragikomyske ienakter fan Anja Steegstra.

Fenna en Hermien ha inoar by tafal troen by in fakânsje yn Grikelân.Se ha inoar rom 25 jier net sjoen. Der wurdt in reuny op tou setten yn it stamkafee fan harren berteplak. Wêr begjinne je nei ifentweintich jier? Pakke se de tried sa wer op of binne se te er ùtinoar groeid? En wie de freonskip wol sa hecht? En dy iene grap of weddenskip…hoe rûn dat of, wat wie dêr mei? It wie mar in grapke, dus….

Hilarysk, absurd, konfrontearjend en sjokkearjend; mar ek tagonklik, boartlik en minsklik.

Femma en Hermien hebben elkaar getroffen tijdens hun vakantie in Griekenland. Ze hebben elkaar ruim 25 jaar niet gezien. Er wordt een reunie georganiseerd in het stamcafé van hun geboorteplek. Maar waar begin je na vijfentwintig jaar? Pakken ze de draad zo weer op of zijn ze te ver uit elkaar gegroei? En was de vriendschap wel zo hecht. En die ene grap of weddenschap…. Hoe liep dat af en wat was er mee? Het was maar een grapje, dus. Hilarisch, absurd, confronterend en geschokt.

Van Anja Steegstra.

Met
Jeltje Joustra
Ineke Kalteren
Anja Epema
Wietske Kooistra

Regie

Techniek

Hans van Buuren

Lubbert Kingsbergen
Rutger van der Hout

Decor/Grafische vormgeving

Productie

HvBdesign

Ineke Kalteren

Theaterstukken met een onderlaag