De Bildstars 2011

foto-bus-achterkantNo’t yn us tiid fan globaliserring lytse talen stadichoan útstjerre wao de Ried fan de Fryske Beweging de betinkeng fan 60 jier Kneppelfreed aongripe om minsken bewust te meitsjen fan de rykdom aon talen op ús wrâld.
Fan septimber oan en mei novimber komt der in reade bus en een “lelijk eendje” langs de doarpen en stêden in Fryslân.
De bus mei de wat aparte famylje Bildstar komt ek by jo in de buurt om pake syn 80-ste jierdei te fieren. in fleurige foarstelling mei teater en muzyk.

Spilers:

Piet Groen, Trude Postmus, Tsjikkie Toering, Bauke Modderman, Matty v/d Meer, Sandra Deelstra, Anja Epema, Ietsje Meems, Jelmer Scholte, Nelleke Kempenaar, Oebele kempenaar, Ineke Kalteren, Wietske Kooistra, Wopke Scholte, Geertje de Haan, Jorrit Mulder, Tobias Deelstra, Iris Deelstra, Wouter Mulder, Wouter Deelstra, Demi Krol.

Rezjy: Hans van Buuren, Lieten Giny Bastiaans, Organisaasje: Simone Montsma, Anneke Bakker, Ineke Kalteren, Hans van Buuren, Meiwurkers: Peter Bakker, Remco Schra, Marcel Copini, Diny Bosch, Gerrit van der sar, Henk Bijlsma, Renee van der Vlag, Rein Smilde, Sjauffeur: Bert van Meurs, Mei tank oan: Hofstra reizen, Drachten, Doarpshûs yn ‘e mande, Tytsjerk, De Ried fan de Fryske Beweging.