Blau Bloed 1994

blau-bloedSimmer 1994. Dat betsjut 35 kear in iepenloftspul yn Burgum. Dat jubileum wurdt fierd mei in stik fan, jawol… Bertus Klazinga. Syn achtste! Yn desimber makke de kommisje bekend dat ‘Blau Bloed’, it ferline hjerst troch Bertus skreaune stik, as 35ste Burgumer iepenloftspul brocht wurde sil. ‘Blau bloed’ is in blijspul mei skriller-eftige eleminten. Bertus doart it gjin echte skriller te neamen, omdat it dan wat in te swiere lading krijt. Mar der falle deaden! It ferhaal spilet him of yn de sechstiger jierren yn hegere kringen en der sit in ferrassende kear yn. Jehannes Hibma hat wer in mansk dekor jier untwurpen mei deryn as sintraal punt in grut lanhus. It ferhaal spilet him of yn de tun en ta dy tun heart ek it teater. It publyk is eins op besite en dat is te merken ek. De besikers fan Burgums 35ste iepenloftspul sitte gewoan tusken de spilers yn.

Skriuwer: Bertus Klazinga.

Rezjy: Hans van Buuren.

Rezjy-assistinte: Baukje Wassenaar

Ynstekster: Pieteke Kooij.

Spilers: Dirk Hemrica, lneke Kalteren, Tineke Klaren-Broers, Gabe van der Zwaag, Gerrit van der Meer, Hylke Welling, Ida van der Veen, Joanne Rozendal, Toos Sinnema, Nynke de Jong, Aaltsje Deinum, Geja van Dam, Jappie Broers, Jan Jonker, Geert van der Sluis, Sietze Visser, Piet Postma, Andries Moedt, Simon Geerligs, Willemijn van Dam, Anne Rypma, Bouwe Koehoorn.

Dekörûntwerp: Jehannes Hibma. Dek&orbou: Ludzer Bijlsma, Jehannes Hibma, Bertus Klazinga, Klaas Timmerman, Bouwe Koehoorn, Andries Moedt, Koen de Jong, Chris Bulthuis, Jan van der Wal, RoeI de Vries, Sijtske Hiemstra, Nynke de Jong, skoallemienskip ‘Sennaer’ Kollum.

Tunûntwerp en oanlis: Jan Teeuw.

Beljochting: Eise en Tabe Bruinsma, Rik Holwerda.

Lûd: Jan Venema.

Grime: Jaap Visser

Muzyk: JCB BigBand.

Klaaiing: Rensje Plantinga.

Naai- en klaaiwurk: Rensje Plantinga, Sijtske Hiemstra, Dieke Kooy, Tineke Teeuw, Alie Wester.

Rekwisiten: Rigt Westerlaan.

Parse en publikaasje: Jan Jongsma, Jan Auke Steegstra, Hinke Hoogland.

Omballingen: Zweitse v. d. Meer, Greetje Lenes, Jan v. d. Wal.

Kommisje iepenloftspul: Baukje de Boer­-Veenstra, Hylke Welling, Hinke Hoogland, Ludzer Bijlsma, Bertus Klazinga, Geja van Dam, Freddy de Boer, Jan Auke Steegstra.

Nieuwsblad van het Noorden 24 dec 93